หน้าแรก » คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
อัพเดทล่าสุด 30 ตุลาคม 2561 , ยอดผู้ชม 551

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี2561-2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสนอ อัศวมันตา
นายกสมาคมฯ
ผศ.ชวลิต  สูงใหญ่

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

คุณสุวัชชัย  สุเทพากุล

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

คุณกชกร  กอธงชัย

กรรมการ
คุณดนัย  พูลเพิ่ม

กรรมการ

คุณนัทกฤช  รักษาสัตย์

กรรมการ

คุณปรีดา  โพธลักษณ์

กรรมการและปฎิคม

คุณวาสนา กาญจนานนท์

กรรมการ

คุณสุนัฐฎา  สุขไทย

กรรมการ

คุณสุวรรณา  สังขะเมฆะ

กรรมการ
คุณอรพินทร์ กรวาทิน
กรรมการ
คุณกิตติยา   ติยะวงศ์
กรรมการ
คุณกุสุมา  ฉัตรกานต์
กรรมการ
คุณณพพรี  สมิงแก้ว
กรรมการและเหรัญญิก
อาจารย์กันหา  ราชโคตร
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณชญทัต  วันทัต
กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณพนิตนาฎ  ศิริหาญยากร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุคนธ์  อักษรชู
กรรมการและนายทะเบียน
อาจารย์ธนลาวัณย์  เพียรค้า
กรรมการ
อาจารย์ศุภศิษย์  นามโภชน์
กรรมการ
อาจารย์ศรินทร  จี้เพ็ชร
กรรมการ
อาจารย์ยุทธกร  ไพรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์พรรณประไพ  มุขแจ้ง
กรรมการ
อาจารย์วนิดา  ยาณรักษา
กรรมการ
อาจารย์ปราโมทย์ แขกกระจ่าง
กรรมการ
อาจารย์จตุพร  บรรเริงเสนาะ
กรรมการ

อาจารย์ ดร. วิภาภรณ์ อรุณปลอด

กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  สกุลรักความสุข
กรรมการและเลขานุการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวสาร
25 กรกฎาคม 2561 , ยอดผู้ชม 102
24 กรกฎาคม 2561 , ยอดผู้ชม 163
23 กรกฎาคม 2561 , ยอดผู้ชม 546
12 กรกฎาคม 2561 , ยอดผู้ชม 133