หน้าแรก » คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
อัพเดทล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2564 , ยอดผู้ชม 10460

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2563-2565

ผศ.ดร.เสนอ อัศวมันตา
นายกสมาคมฯ
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
ผศ.ดร.ธวิช สุดสาคร
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
เลขานุการ
คุณวิฑูรย์ วงศ์สุทักษ์
เหรัญญิก
อาจารย์กันหา ราชโคตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณกุสุมา ฉัตรกานต์
นายทะเบียน
คุณปรีดา โพธลักษณ์
ปฏิคม
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
ผู้ช่วยปฏิคม
คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
ประชาสัมพันธ์
คุณปวาฬ เกษกาญจน์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า
กรรมการ
อาจารย์วนิดา ยาณรักษา
กรรมการ
อาจารย์ปราโมทย์ แขกระจ่าง
กรรมการ
ผศ.สุคนธ์ อักษรชู
กรรมการ
อาจารย์ศรินทร จี้เพ็ชร
กรรมการ
อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุทธกร ไพรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จตุพร บรรเริงเสนาะ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิกูล ชุ่มมั่น
กรรมการ
คุณอรพินทร์ กรวาทิน
กรรมการ
คุณกิตติพร ติยะวงศ์
กรรมการ
คุณจิรสุดา ศิริรังษี
กรรมการ
คุณจักรกฤษณ์ คันธกุลดุษฎี
กรรมการ
คุณหทัยกานต์ ทวีกุล
กรรมการ
คุณอังคณา ภมรทรัพย์
กรรมการ