หน้าแรก » คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
อัพเดทล่าสุด 09 มิถุนายน 2566 , ยอดผู้ชม 12774

คณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2565-2567

ผศ.ดร.เสนอ อัศวมันตา
นายกสมาคมฯ
ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
นายวิฑูรย์ วงษ์สุทักษ์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
อุปนายกคนที่ 3
นางหทัยกานต์ ทวีกุล
เหรัญญิก
อาจารย์กันหา ราชโคตร
ผู้ช่วยเหรัญญิก
อาจารย์ ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
นายทะเบียน
นางอรพินทร์ กรวาทิน
ปฏิคม
นางสาวพัฒนจรีย์ รัชตะสังข์
ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวปิยดา เนื่องจำนงค์
ประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ยาตรา จำปาเฟื่อง
เลขานุการ
อาจารย์ ไพศาล จรรยา
กรรมการ
อาจารย์ศรินทร จี้เพชร
กรรมการ
อาจารย์วนิดา    ยาณรักษา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุทธกร ไพรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จตุพร บรรเริงเสนาะ
กรรมการ
อาจารย์นันทกานต์ สายทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
กรรมการ
อาจารย์ปภณ มะโน
กรรมการ
อาจารย์ผุสวัฒน์ ทองสร้อย
กรรมการ
นางสาวอังคณา ภมรทรัพย์
กรรมการ
นางปรีดา โพธลักษณ์
กรรมการ
นางสาววัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ คันธกุลดุษฎี
กรรมการ
นางสาววัชรินทร์  เศรษฐกุดั่น
กรรมการ
นายอภิชาติ ศรีตระกูล
กรรมการ
นางปราณี ด่านกุล
กรรมการ
นายชญทัต วนทัศน์
กรรมการ
นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันท์
กรรมการ