หน้าแรก » วัตถุประสงค์และประวัติสมาคม
วัตถุประสงค์และประวัติสมาคม
อัพเดทล่าสุด 19 มิถุนายน 2561 , ยอดผู้ชม 168

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์
2. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ
4. ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน และสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหาและการอบรมของนักเรียน
5. ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
6. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียนและสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัยและสวัสดิการ

ประวัติสมาคมฯ

     การดำเนินการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2518 โดยได้รับคำแนะนำข้อคิดเห็นข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความช่วยเหลือจาก คุณนรา บุญญศิริ เลขาธิการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย อาจารย์ศรีสวัสดิ์ รัตนวราห อาจารย์ ใหญ่โรงเรียนพญาไทและอาจารย์ยุพา ไวรักษ์สัตว์ อาจารย์โรงเรียนประถมสาธิต มศว ประสานมิตร โดยเฉพาะคุณนรา บุญญศิริ ได้ กรุณามาร่วมให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรในการประชุมทุกครั้งระยะที่กำลังเริ่มก่อสร้างสมาคมฯ โดยระหว่างรับมอบตัว นักเรียนในเดือน เมษายน 2518โรงเรียนได้ส่งแบบสอบถามความสมัครใจของผู้ปกครองที่จะร่วมจัดตั้งสมาคมฯปรากฏว่ามีผู้ปกครอง หลายคนสนใจและพร้อมที่จะให้การสนุบสนุน จากนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2518 ได้เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการก่อตั้งสมาคมฯ โดยที่ประชุมได้มอบให้ อาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และอาจารย์นงลักษณ์ สุขรังสรรค์ เป็นผู้ร่าง ข้อบังคับของสมาคมฯเพื่อเสนอที่ประชุมและในวันที่ 28 มิถุนายน 2518ได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ และเลือกผู้แทนจำนวน 5 คน เพื่อขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ และได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2518 และได้รับอนุญาตในวันที่ 24 ธันวาคม 2518