หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 07 สิงหาคม 2563, ยอดผู้ชม 114

ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2565

ขอเชิญชวนผู้ปกครองสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) วาระปี 2563-2565


ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคสมฯ ข้อที่ 16.1
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น(ฝ่ายผู้ปกครอง 15 ท่าน และฝ่ายอาจารย์ 3 ท่าน)
กำหนดให้มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่จำนวน 18 คน

กำหนดยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563


หลักเกณฑ์ในการรับสมัครกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู มีดังนี้
1.ผู้สมัครเป็นผู้มีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
2.หนึ่งครอบครัวมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ได้ 1 คน
3.ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้สมบูรณ์พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือฝากนักเรียนในปกครองมาที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 093-5463916