หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ ลดเวลาเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 05 กรกฎาคม 2564, ยอดผู้ชม 121

เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ ลดเวลาเรียน

เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ตามที่โรงเรียนมีการขยายระยะเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น 

โรงเรียน โดยฝ่ายวิชาการจึงปรับลดเวลาเรียนในแต่ละคาบเรียน และเพิ่มช่วงเวลาพักเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ ดังนี้

1. ลดเวลาเรียนเป็นคาบละ 40 นาที
2. เพิ่มเวลาพักระหว่างคาบ 2 ช่วง คือ หลังคาบที่ 2 และคาบที่ 6 โดยให้พักช่วงละ 20 นาที
3. เพิ่มเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็น 1 ชั่วโมง 15 นาที
4. ม.1- ม.3 ปรับลดคาบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เหลือ 1 คาบ (เรียนในคาบที่ 8)

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้เวลาเรียนดังกล่าว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ 4 กรกฎาคม 2564